Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Wat geloven wij?

De Bijbel

Achtergrond

De Bijbel is een fenomenaal verslag van de geschiedenis. De Bijbel bestaat uit 66 boeken, die over een periode van ongeveer 1600 jaar door op zijn minst 40 verschillende auteurs werden geschreven. Het Oude Testament (het "Oude Verbond") bevat 39 boeken, die ongeveer tussen 1500 en 400 voor Christus werden geschreven. Het Nieuwe Testament (het "Nieuwe Verbond") bevat 27 boeken, die ongeveer tussen 40 en 90 na Christus werden geschreven. De Joodse Bijbel (de"Tenach") is hetzelfde als het Oude Testament van de Christenen, met uitzondering van de rangschikking van de boeken. Het oorspronkelijke Oude Testament werd voornamelijk in het Hebreeuws geschreven (sommige gedeelten in het Aramees), terwijl het oorspronkelijke Nieuwe Testament in het Grieks werd geschreven.

Essentie

Wij geloven dat de Bijbel de geschreven openbaring van God is, Zijn liefde voor de wereld beschrijft, en volledig is in alle opzichten. Wij geloven dat de Bijbel "door God ingeademd" is en is daarom volledig gezaghebbend in en van zichzelf. De Bijbel neemt deel aan Zijn autoriteit en Zijn macht en is Zijn wil. Het is de uiteindelijke toetssteen van alles wat we ondernemen. God zal nooit iets van iemand vragen dat regelrecht tegen Zijn Woord ingaat.

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. (2 Timotheüs 3:16-17)

In de Boeken staat er dit over: ‘De mens is als gras en zijn pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af, maar wat God heeft gezegd, geldt voor eeuwig.’ En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld, dat u is bekendgemaakt. (1 Petrus 1:24-25)

De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet. (Mattheus 24:35)

De Schepping

God heeft de mens geschapen naar Zijn evenbeeld en Zijn gelijkenis. Populaire filosofie en psychologie wil ons doen geloven dat wij God naar ons beeld maken. Geloof het niet! God heeft ons wel degelijk gemaakt naar Zijn beeld, met de mogelijkheid om in ons karakter en persoonlijkheid te zijn zoals Hem. Deze Schepper gaf de mens gezag over de aarde en alles wat er op en in was. De mens echter verloor dat gezag door bewust ongehoorzaam te zijn aan God. Zo kwam de zonde in de wereld en samen met de zonde de dood.

Zonde

Door de zonde raakte de mens geestelijk afgescheiden van God. De relatie die voorheen mogelijk was met Hem, was dat nu niet meer op dezelfde manier. Zonde, zo zegt de bijbel, betaalt een loon uit, namelijk de dood. Want voor een heilige God die rechtvaardig is, moet elke overtreding van Zijn wil en wet bestraft worden. En er is niemand op deze aarde die kan zeggen dat hij of zij helemaal geleefd heeft zoals God het gewild heeft. Er is geen mens die kan zeggen, dat hij nooit gelogen of gestolen heeft. Of nooit jaloers, overspelig, bitter, wrokkig, etc. is geweest. Iedereen die eerlijk met zichzelf is, moet erkennen dat er in zijn of haar hart iets mis is. Dat is wat de Bijbel zonde noemt.

Jezus Christus

Ieder van ons zal ooit voor deze heilige en rechtvaardige God komen te staan, die ons zal oordelen. Niemand van ons zal kunnen zeggen dat Hij perfect is geweest. Uitgezonderd één mens, namelijk Jezus. Jezus was God die zelf mens werd en hier op aarde leefde als mens, bekrachtigd door de Heilige Geest, maar perfect de wil en de wet van God nahield zoals Hij die voorop gesteld had.

God besloot in de persoon van Jezus Christus zelf de straf voor de zonde van de mensheid op zich te nemen. Nu is het zo dat zonde enkel verwijderd kan worden door bloed. De zonde van de hele mensheid kon enkel worden verwijderd door het bloed van iemand die perfect en zonder zonde was. Een mens, die van meet af aan besmet was met deze zonde, zou nooit puur genoeg kunnen zijn om alle zonde weg te nemen.

Jezus werd mens en leefde tussen mensen. Hij, die het evenbeeld van God was, was puur genoeg om de straf voor de zonde van de mensheid op zich te nemen. Jezus leefde een leven op aarde om aan te tonen hoe een Geest vervulde persoon kan leven. Hij werd gekruisigd, begraven en stond op uit de dood.

Bekering

Ook wij moeten ons vlees gekruisigd weten, met Hem in de doop begraven worden en opstaan tot een nieuw leven, om voor God te leven in totale rechtvaardigheid. Zijn bloed kocht onze redding en Zijn gebroken lichaam onze genezing. Zijn verlangen is dat alle mensen onder de zegen leven en niet langer onder de vloek. Dit alles is beschikbaar geworden voor hen die geloven in Jezus Christus. De enige voorwaarde die God stelt aan mensen om gered te zijn in geest, ziel en lichaam, is dat ze hun vertrouwen niet langer op hun eigen goedheid stellen, maar op die van Jezus. Dat betekent dat iedereen die zich bekeert, gered en/of genezen en bevrijd kan zijn. De macht van het kwade en de dood is volledig en voor altijd overwonnen! Het lijkt te goed om waar te zijn, maar het is zo. De dood is voor iemand, wiens zonden zijn weggewassen door het bloed van Jezus Christus, geen hindernis meer, maar een overgang naar een andere vorm van leven in de voortdurende aanwezigheid van God.

Geloof of religie?

God heeft van de kerk bovendien nooit een plaats gemaakt. Zijn kerk bestaat uit mensen. Jezus zegt dat waar twee of drie mensen in Zijn naam bij elkaar zijn, Hij in hun midden is. Dat is een kerk in zijn meest eenvoudige vorm. God ziet de kerk als het lichaam van mensen, die samen op weg zijn om steeds meer te lijken op het beeld van Christus. God wil zich sterk tonen doorheen mensen. Heb grote dromen! Doe grote dingen voor Hem! God heeft vele mensen die kleine dingen voor Hem willen doen, maar Hij wil ook dat mensen grote dingen voor hem doen. Doe dingen die mensen opbouwen en versterken, die mensen helpen. Doe dingen die andere mensen zegenen. Doe de dingen die God zou doen als Hij hier in een lichaam zou rondlopen. Vergeet wat mensen over je zeggen, want ze zeiden dezelfde en zelfs ergere dingen over Jezus.

Laat elke vorm van dode religie achter, en zoek naar een hechte relatie met God. Hoe kan je het verschil tussen beiden zien? Je kan zien of je een dode religie navolgt aan de manier waarop je denkt. Als je altijd denkt dat je dit of dat niet kan doen, omdat God het je niet gezegd heeft en je vreest dat Hij je daarvoor zal straffen of oordelen, heb je met religie te maken. Dode religie zegt zoiets als: "Doe dit of dat niet, want het maakt God misschien wel boos op je". Een levende relatie met God door Jezus zegt: "Hoe kan ik U bedanken voor wat u voor Mij gedaan hebt? Wat kan ik doen voor God als antwoord op Zijn liefde voor mij?"

Meer informatie

Maar u zult vandaar toch weer op zoek gaan naar de Here, uw God. U zult Hem vinden als u Hem met hart en ziel zoekt. (Deuteronomium 4:29)

Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken. (Hebreeën 11:6)

“Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten ze niets van Hem hebben. (Mattheüs 15:8)

Waar het op aankomt, is dat wij Hem liefhebben met alles wat in ons is en dat wij net zoveel van onze naaste houden als van onszelf. Dat is veel belangrijker dan het brengen van allerlei offers.’ (Markus 12:33)

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. (Johannes 14:6)

Roeping

Vele mensen vragen zich af wat hun roeping of doel in het leven is? Kort gezegd is je doel op aarde om God zoveel als mogelijk eer te brengen met je leven. Een leven waar depressie, angst, wrok, bitterheid, woedeaanvallen, etc. geen plaats meer in hebben, omdat Jezus die allemaal heeft weggenomen, brengt eer aan God. Een leven waarin talenten op een goede manier tot ontplooiing mogen komen, brengt eer aan God.

Hem eren doe je door Hem te leren kennen, en door Hem in je te laten leven. Door Zijn liefde en genade te leren kennen en als antwoord daarop vanuit Zijn genade en liefde te leven, en Hem toe te staan je te veranderen. Vanuit een levende relatie met Hem verwacht Hij dat je met Hem omgaat, zoals een man en een vrouw samen met elkaar omgaan. Hij verwacht dat je sterk bent en machtige dingen voor Hem onderneemt vanuit het kennen van wie Hij is. Hij wil dat we leven naar de wetten van de Geest, niet naar die van het vlees. De enige beperking die daarin is, is de beperking die we onszelf opleggen. God beperkt zich niet naar ons toe. De mate waarin Hij ons gebruikt, hangt niet van Hem af, maar van ons. In die mate waarin we aan Hem overgegeven zijn, zal Hij ons gebruiken.

Onverdiende genade is het fundament van ons leven en hoe meer we Zijn vergeving, liefde en genade voor ons leven leren kennen, hoe meer vrucht we zullen dragen.

Onverdiende genade is het fundament van ons leven en hoe meer we Zijn vergeving, liefde en genade voor ons leven leren kennen, hoe meer vrucht we zullen dragen. En ook hoe meer we Hem zullen willen gehoorzamen. Niet omdat we dat moeten, maar omdat we dat willen. Zelfs onze gehoorzaamheid aan Hem is een vrucht van te beseffen hoe zeer Hij ons lief heeft dat Hij bereid was het meest kostbare te geven dat Hij had, namelijk Zijn Zoon. En tegelijkertijd zal God ons belonen naar onze werken.

Ieder van ons zal door God op het einde van zijn leven beoordeeld worden. Een christen zal niet naar zijn zonden beoordeeld worden, want die zijn weggewassen door het bloed van Jezus. Maar God zal hem of haar wel beoordelen naar de mate waarin we hebben toegelaten dat Zijn liefde ons heeft mogen veranderen om van daar uit te gaan leven. God zal ons belonen naar de werken die we gedaan hebben.

Jezus zegt dat het Gods wil is dat we voor anderen doen wat we willen dat voor ons gedaan wordt. Als jij ziek zou zijn, zou je dan willen dat er iemand naar je toe zou komen met de opstandingskracht van Jezus om je te genezen? Ja, dan is het Gods wil voor je dat je voor mensen bidt dat ze zouden genezen! Als jij honger zou hebben en op de hoek van de straat zou staan bedelen, zou je dan willen dat iemand jou een maaltijd zou betalen? Dan is het Gods wil voor jou dat je een hongerige persoon op straat een maaltijd koopt. Dit is de gouden regel, die Jezus ons onderwezen heeft. En denk je dat Jezus ooit iets onderwezen heeft dat Hij zelf niet toepaste? Jezus was geen hypocriet persoon! Wat Hij aan anderen onderwees, deed Hij zelf ook!