Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Geloof

Wat is geloof?

Geloof is een woord met veel betekenissen. Het kan trouw zijn (Mattheüs 24:45). Het kan absoluut vertrouwen betekenen, zoals wordt aangetoond door sommige mensen die naar Jezus kwamen voor genezing (Lucas 7:2-10). Het kan zelfverzekerde hoop betekenen (Hebreeën 11:1). Of, zoals Jakobus opmerkt, het kan zelfs een onvruchtbaar geloof betekenen dat niet leidt tot goede daden (James 2:14-26).

Wat bedoelt Paulus wanneer hij in Romeinen spreekt van een "geloof dat red"?

We moeten heel voorzichtig zijn om geloof te begrijpen, aangezien Paulus het woord gebruikt, omdat hij geloof zo nauw verbindt met redding. Het is niet iets dat we moeten doen om redding te verdienen - als dat waar was, dan zou geloof slechts een andere daad zijn, en Paulus stelt duidelijk dat menselijke daden ons nooit kunnen redden (Galaten 2:16). In plaats daarvan is geloof een geschenk dat God ons geeft omdat hij ons redt (Efeziërs 2:8). Het is de genade van God, niet ons geloof, die ons redt. In zijn genade echter, wanneer hij ons redt, geeft hij ons geloof - een relatie met zijn Zoon die ons helpt zoals hij te worden. Door het geloof dat hij ons geeft, draagt ​​hij ons van de dood in het leven (Johannes 5:24).

Zelfs in de tijd van het Oude Testament was genade, geen daden, de basis van redding. Zoals Hebreeën 10:4 aangeeft: "Het is niet mogelijk dat het bloed van stieren en van geiten zonden wegneemt." God was van plan dat zijn volk voorbij de dierenoffers naar hem zou kijken, maar al te vaak stelden ze hun vertrouwen in het vervullen van de vereisten van de wet - dat wil zeggen, het uitvoeren van de vereiste offers.

Toen Jezus triomfeerde over de dood, annuleerde hij de beschuldigingen tegen ons en opende de weg naar de Vader (Colossenzen 2:12-15). Omdat hij barmhartig is, biedt hij ons geloof. Hoe tragisch als we geloof in een daad veranderen en het zelf proberen te ontwikkelen! We kunnen nooit tot God komen door ons eigen geloof, net zomin als zijn volk uit het Oude Testament door hun eigen offers zou kunnen komen. In plaats daarvan moeten we zijn genadige aanbod met dankzegging aanvaarden en hem toestaan ​​het zaad van geloof in ons te planten.

Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. (Efeziërs 2:8)

Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven. (Johannes 5:24)

Want het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonden afrekenen. (Hebreeën 10:4)

U bent door de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. (Colossenzen 2:12-15)