Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Wie is Jezus?

Openbaring 1:8

"Ik ben de Alfa en de Omega", zegt God, de Heer, "Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige"

Ha, er zijn zoveel mogelijke antwoorden op deze vraag. Sommigen zeggen dat Hij gek was (Joh 10:20), dat hij een goede man was (Joh 7:12). Anderen zeggen dat hij een profeet was (Mat 21:20-11) of misschien wel een valse profeet (Joh 7:52). Nog anderen zeggen dat hij wonderdoener was (Mar 6:3) of een bedrieger (Joh 7:12-13) die mensen misleidde (Mat 26:64). Voor anderen was hij een dronkaard (Mat 11:19). Sommigen zeggen dat hij een gewone man was (Joh 10:33) en voor anderen is hij een mythe die nooit bestaan heeft (2 Pe 1:16).

Meningsverschillen

Waarom laat God toe dat er zoveel opinies over Zijn Zoon zijn? Omdat Hij de mensen gemaakt heeft om vrij te zijn, wat betekent dat Hij hen de keuze heeft gelaten om te denken en te handelen los van wie Hij is. Maar Hij verheugt er zich wel in als individuen Hem de toestemming geven dat Hij zichzelf mag openbaren aan hen. De ware identiteit van Jezus leren kennen is een ontdekkingstocht van wie Hij werkelijk is. Vele mensen hebben zulke religieuze, verkeerde ideeën over de aard en de natuur van God, omdat het beeld dat ze van God hebben gekregen door de kerk zo verdraaid is geworden.

Vele mensen verwerpen dat Jezus een echte historische figuur was. Anderen geloven dat hij een echte persoon was die op de aarde wandelde, maar hebben toch negatieve gedachten en gevoelens tegenover Hem. Voor anderen is Hij niet meer dan een leraar, een religieuze leider en voor sommigen zelfs een profeet. Maar wat als Hij nu werkelijk groter was dan dat alles? Wat als Hij nu werkelijk de almachtige Schepper van het gehele universum is? Wat als Hij nu werkelijk de bron is van alles wat bestaat, de kracht die alles samen houdt en de reden dat alles er is?

God werd mens

Ondanks Zijn grootheid, kracht, majesteit en glorie, koos deze God er 2000 jaar geleden voor om mens te worden. Wat niemand ooit had kunnen bedenken, heeft God voor ons gedaan. De Schepper van hemel en aarde werd zoals ons. De Schepper werd zoals diegenen die Hij gemaakt had naar Zijn beeld. Hij deed dit opdat Hij te midden van ons zou kunnen leven, ons leven zou kunnen ervaren als mens en om de mens de waarheid van God als Vader te openbaren.

De Zoon van God openbaarde de liefde van God niet enkel door woorden, maar ook door het offer dat Hij bracht. De Schepper van hemel en aarde, die buiten zichzelf nooit iemand nodig had, onderwerpt zich aan Zijn schepselen en laat toe dat ze Hem verwerpen, beschimpen, martelen en aan een kruis nagelen. Nadat de mensen dit aan Hem hadden aangedaan, riep Jezus uit tot Zijn Vader: "Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen".

Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten.Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens.Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. (Filippenzen 2:5-8)

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. (Johannes 1:1)

Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader. (Johannes 1:14)

Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent “God is met ons”). (Jesaja 7:14)

Onverdiende, oneindige en onvoorwaardelijke liefde

Hoe groot is de liefde van Christus voor de mensheid? Zo enorm dat Hij bereid was, zelfs nadat we Hem verworpen hadden en aan een kruis genageld hadden, dat we vergeving zouden ontvangen van God. Het kruis is de manier waarop God Zijn echte verlangens voor de mensheid heeft geopenbaard. God wil mensen niet veroordelen, maar met zichzelf verzoenen. Jezus droeg de straf die wij allemaal verdienen, omdat wij Zijn leven zouden kunnen ontvangen, zomaar. Gratis en voor niets. Iets waar we nooit iets voor in de plaats zouden kunnen geven.

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. (Johannes 10:10-11)

Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:19)

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt deHere. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. (Jeremiah 29:11)

Want lang voor die tijd heeft de Here tegen Israël gezegd: mijn volk, Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde, liefdevol heb Ik u naar Mij toegetrokken. (Jeremiah 31:3)

De Messias

Jezus Christus is de Messias. Hij bracht verzoening tussen God en de wereld, de kloof is gedicht. Dankzij zijn offer kunnen we weer in contact komen met God de Vader met een eerlijk hart.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. (Jesaja 9:6-7)

Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent “God is met ons”). (Jesaja 7:14)